ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн САНХҮҮГИЙН АЛБА

САНХҮҮГИЙН АЛБА

Санхүү эрхэлсэн дэд захирал: Ж.Билгүүн
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг, цол : Магистр

Хичээлийн байрны зохион байгуулагч: Б.Цэцэгмаа
Мэргэжил: Эдийн засагч
Боловсролын зэрэг, цол : Бакалавр

Нягтлан бодогч: Б.Марта
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Боловсролын зэрэг, цол : Магистр

ГУДС-ийн Санхүүгийн албаны зорилго нь

Сургууль болон сургуулийн дэргэдэх байгууллагуудын санхүүгийн тайлан мэдээг улирал, жилээр үнэн зөв гаргах, эд хөрөнгийн бүртгэл тооцоог тогтмол хийх зэрэг санхүү аж ахуйн үйл ажиллагааны чиглэлийн ажлуудыг гүйцэтгэдэг:

2014-2015 оны хичээлийн жилээс албаны даргаЖ.Билгүүн, Нягтлан бодогчБ.Гэрэлтуяа Хичээлийн байрны зохион байгуулагчаар Б.Цэцэгмаа нар ажиллаж байна.

 1. Сургуулийн болон сургуулийн дэргэдэх байгууллагуудын санхүүгийн тайлан, НД-н тайлангуудын тооцоог улирал, жилээр тогтмол гаргах
 2. Сургалтын төлбөрийн мэдээг гаргаж, холбогдох алба, хэсэгт мэдээллээр хангах
 3. Сургуулийн эд хөрөнгийг тогтмол бүртгэж, хяналт тавих, элэгдэл хорогдол тооцох
 4. Ажилтан, ажилчдын цалинг сар бүр тооцож олгох
 5. Санхүүгийн талаар мэдээ тайланг аудит болон бусад зохих байгууллагад үнэн зөв гаргаж өгөх
 6. Оюутны сургалтын төрийн сангийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, хөнгөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн мэдээнүүдийг цаг хугацаанд гаргах
 7. Санхүүгийн жилийн төсөвийг үнэн зөв, бодиттой тооцон гаргаж батлуулж, зарцуулах
СУРГАЛТЫН АЛБАНД ХАРЪЯАЛАГДАХ ТЭНХИМҮҮД:
 1. ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН ТЭНХИМ
 2. БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ
 3. АНАГААХ УХААНЫ ТЭНХИМ
 4. АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД:
 1. БАКАЛАВРЫН ЗЭРГИЙН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
 2. БАКАЛАВРЫН ЗЭРГИЙН ОРОЙН ХӨТӨЛБӨР
 3. БАКАЛАВРЫН ЗЭРГИЙН ЭЧНЭЭН ХӨТӨЛБӨР
 4. БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТР
ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР /ОУ-ын/:
 1. САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
 2. БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
 3. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨР
 4. ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨР
ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ АЛБА, БАЙГУУЛЛАГА:
 1. МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА
 2. САНХҮҮГИЙН АЛБА
 3. ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ
 4. НОМЫН САН
 5. ТАЙВАНЫ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ
 6. “ШИНЭ ЗУУНЫ УДИРДАГЧ”АХЛАХ СУРГУУЛЬ