ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛ

ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛ

Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Захирлын зөвлөл нь сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж, сургуулийн цаашдын хөгжил, чиг хандлагыг тодорхойлж шийдвэрлэнэ.

Захирлын зөвлөл нь дор дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

  1. ГУДС-ийн хэтийн төлөв, хөгжлийн асуудлыг хэлэлцэн санал дүгнэлт гаргах
  2. Сургуулийн удирдах зөвлөл, эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
  3. Харъяа болон дотоод нэгжүүдийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх
  4. Сургуулийн дүрэм, журам, сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсруулж, удирдах зөвлөл болон эрдмийн зөвлөлд оруулах;
  5. Хичээл, сургалтын явц, технологийн хэрэгжилттэй холбогдсон асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
Захирлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:
Захирлын зөвлөлийн гишүүний овог нэр Төлөөллийн байдал Боловсролын байдал
1 Лувсанням овогтой Батмөнх Захирлын зөвлөлийн дарга ГУДС-ийн захирал, Дэд профессор
2 Дамдинсүрэн овогтой Мөнхжаргал ЗЗ-ийн гишүүн ГУДС-ийн сургалт эрхэлсэн дэд захирал
3 Содномпил овогтой Гэлэгжамц ЗЗ-ийн гишүүн ГУДС-ийн ЕЭ-ын тэнхимийн эрхлэгч, Ph.D, Дэд профессор
4 Сосор овогтой Сэдэддулам ЗЗ-ийн гишүүн ГУДС-ийн АУ-ны тэнхимийн эрхлэгч, Ph.D, Профессор
5 Сангирагчаа овогтой Дагиймаа ЗЗ-ийн гишүүн ГУДС-ийн АХ-ын тэнхимийн эрхлэгч, Ph.D, Дэд Профессор
6 Хүрэлбаатар овогтой Лутчимэг ЗЗ-ийн гишүүн ГУДС-ийн БУ-ын тэнхимийн эрхлэгч, Ph.D, Дэд Профессор
7 Дорж овогтой Идэрхангай ЗЗ-ийн гишүүн ГУДС-ийн Мэдээлэл технологи, олон нийттэй харилцах албаны дарга