ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ОРОЙН ХӨТӨЛБӨР

БАКАЛАВРЫН ОРОЙН АНГИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Индекс Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл Салбар Суралцах хугацаа
1 D340400 Санхүүгийн менежмент Эдийн засаг 2,5 жил
2 D341400 Нягтлан бодох бүртгэл Эдийн засаг 2,5 жил