ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ЭЛСҮҮЛЭХ МЭРГЭЖИЛ

ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Өдрийн ангид
Салбарын чиглэл Мэргэжил Суралцах хугацаа Олгох Боловсролын зэрэг Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын чиглэл
Эдийн засгийн салбар Банкны эдийн засаг ня-бо 4 жил Бакалавр Математик Англи хэл
Нягтлан бодох бүртгэл
Санхүүгийн менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
Бизнесийн менежмент
Олон Улсын худалдааны менежмент
Аялал жуулчлалын менежмент
Уул уурхайн менежмент
Анагаах ухааны салбар Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан 6 жил Бакалавр Хими, Англи хэл
Инженерийн салбар Компьютерийн техник хангамж 4 жил Бакалавр Математик, Англи хэл
Компьютерийн сүлжээ
Оройн ангид
Салбарын чиглэл Мэргэжил Суралцах хугацаа Олгох Боловсролын зэрэг
Эдийн засгийн салбар Банкны эдийн засаг ня-бо 2.5 жил Бакалавр
Нягтлан бодох бүртгэл
Санхүүгийн менежмент
Эчнээ ангид
Салбарын чиглэл Мэргэжил Суралцах хугацаа Олгох Боловсролын зэрэг
Эдийн засгийн салбар Нягтлан бодох бүртгэл 2.5 жил Бакалавр
Санхүүгийн менежмент