ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ОРОЙН ХӨТӨЛБӨР

БАКАЛАВРЫН ОРОЙН АНГИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ЗАСВАР ХИЙГДЭЖ БАЙНА.