ЖИНХЭНЭ МАНЛАЙЛАЛЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР


Удирдагч хүн амжилтанд ганцаараа хүрдэггүй. Чөлөө завгүй байгууллага удирдаж яваа захирлуудын хувьд ажлын ердийн орчноосоо гарч алдаа оноогоо бодох, засах, бусад захирлуудаас туршлага судалж харилцан суралцах боломж ховор байдаг. LDG буюу манлайллын хөгжлийн багт захирал бүр суралцах хуганцаандаа оролцож Харвардын их сургуулийн жинхэнэ манлайллын болон зохицон манлайллын хөтөлбөрүүдийн дагуу долоо хоног бүрийн уулзалтаар дамжуулан суралцах боломж нээгдэнэ. Энэ сургалтын аргачлалаар дамжуулан захирал бүр жинхэнэ манлайллын кэйс, дасгал, эргэцүүлэмжит эссэнүүдийн тусламжтайгаар хувь хүний хувьд өөрчлөгдөж, манлайллын чадваруудаа өсгөх ховорхон боломжийг олгож байгаа юм.