ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ОРОЙН ХӨТӨЛБӨР

БАКАЛАВРЫН ОРОЙН АНГИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Индекс Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл Салбар Суралцах хугацаа
1 D342700 Эдийн засаг Анагаах ухаан 2,5 жил
2 D340400 Эдийн засаг Эдийн засаг 2,5 жил
3 D341400 Эдийн засаг Эдийн засаг 2,5 жил