СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ


СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

 • Сургалтын технологи, сургалтын хөтөлбөр нэг бүрийн хэрэгжилтийг сургуулийн хэмжээнд бүхэлд нь, түүний дотор эн тэргүүнд сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохицуулан зохион байгуулна, үүнд:
 • Хөтөлбөрийн захирал, Профессорын багийн саналд үндэслэж тухайн хичээл орох үндсэн болон цагийн багшийг сонгоно;
  • цагийн багштай гэрээ байгуулж Гүйцэтгэх захирлаар батлуулна;
  • үндсэн багш нэг бүрийн болон цагийн багшийн ачааллыг Хөтөлбөрийн захирал, Профессорын багийн саналд үндэслэн хичээлийн жилээр төлөвлөж Гүйцэтгэх захирлаар батлуулна;
 • Сургалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн хичээлийн хуваарь зохиож батлуулан мөрдүүлнэ;
 • хичээлийн мэдээ, шалгалтын мэдээг хичээлийн хуваарийн дагуу хичээл нэг бүрээр бичиж багш нэг бүрт өгч бөглүүлнэ;
 • Хөтөлбөрийн захирал /менежер/-н ажлын төлөвлөгөөг Сургуулийн төлөвлөгөө, Сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хуваарь болон бусад холбогдох баримт бичигтэй уялдуулан хянаж, Гүйцэтгэх захирлаар батлуулна
 • Профессорын багийн ажлын төлөвлөгөөг Сургууль, Хөтөлбөрийн захирал /менежер/-н төлөвлөгөө, сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хуваарь болон бусад холбогдох баримт бичигтэй уялдуулан хянаж, Гүйцэтгэх захирлаар батлуулан хэрэгжилтэд хяналт тавина;
 • багшийн ажлын гүйцэтгэлийг Бүтцийн нэгж, ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журмын дагуу Хөтөлбөрийн захирал /менежер/-н оролцоотойгоор хийж, үр дүнг Захиргааны зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн Гүйцэтгэх захирлаар батлуулан хэрэгжилтэд хяналт тавина;
 • сургалтын технологи, сургалтын хөтөлбөр нэг бүрийн хэрэгжилтэд Дотоод чанарын баталгаажуулалтын журмын дагуу Хөтөлбөрийн захирал /менежер/-н хамт хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнд нь үндэслэн уг сургалтыг бүхэлд нь, сургалтын технологийг болон тухайн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлж байна;
 • багш нэг бүрийн хөгжлийн хөтөлбөрийг Профессорын багийн саналд тулгуурлан, Дотоод чанарын баталгаажуулалтын хороогоор хэлэлцүүлэн, Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина;
 • суралцагчийн сурлагын амжилтын үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллуулна;
 • суралцагч, төгсөгчийн дүнгийн тодорхойлолт гаргана;
 • Элсэж буй суралцагчийн цуглуулсан болон цуглуулах кредитийн зөрүүг тооцно;
 • сургалтын зохион байгуулалттай холбогдол бүхий бусад дүрэм журмын төслийг боловсруулах эрх бүхий зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулна;
 • сургалтын зохион байгуулалттай холбогдол бүхий аливаа асуудлыг Гүйцэтгэх захирлаас олгосон эрх хэмжээний хүрээнд зохицуулна.