Судалгаа, шинжилгээ, инновацийн төвүүд ба төслүүд

Бүрэлдэхүүн сургууль бүрийн дэргэд тасралтгүй болон удирдлагын боловсролын төвүүд ажилладаг. Бизнесийн судалгааны төв, эрүүл мэндийн судалгааны төв, хуулийн клиник сургалт судалгааны төв зэрэг дэд төслүүд хэрэгжиж байна. Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудтай хамтран сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний төслүүд хэрэгжүүлж байна.