Төгсөгчдийн сан

ГУИС-ийн төгсөгчдийн сан нь бие даасан ТББ-ын статусаар үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд төгсөгчдөөс мөнгөн болон оролцооны хандив цуглуулж тэтгэлгийн сан бүрдүүлж ажилладаг. Төгсөгчдөөс цуглуулсан хандивыг нээлттэй, шударга, ил тод зарчмаар зарцуулж тайланг хандивлагчдад хүргэдэг.