huuli students 2
huuli students 1
  1. Шүүхийн мэтгэлцээний клуб нь  оюутнуудыг шүүхийн процесс ажиллагаанд бие даан оролцох дадлага, ур чадвар олгох, кейс сургалтыг зохион байгуулах байдлаар оюутны хууль тогтоомж хэрэглэх чадвар, асуудлыг шударгаар шийдвэрлэх, хүний эрх эрх чөлөөг хангах хандлага төлөвшүүлэх зорилготой ажиллаж байна.
  1. Оюутныг хөгжүүлэх практик сургалтын хүрээнд “Клиник сургалтын төв”-ийг ажиллуулж оюутныг Эрүү, Иргэн, Захиргааны эрх зүйн чиглэлээр дадлага хичээл, иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа өгөх, бие даан хууль хэрэглэж сурах гэх мэт чиглэлээр сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж хичээллүүлж байна.