Нийгмийн сүлжээнд холбогдох

Нийгмийн сүлжээнд холбогдох

ГУИС-ийн нэгдсэн Facebook хаяг: https://www.facebook.com/GlobalLeadershipUniversity

ГУИС- ийн Сувилахуйн салбар сургуулийн Facebook хаяг: https://www.facebook.com/glunursing

ГУИС–ийн Бизнесийн салбар сургуулийн Facebook хаяг: https://www.facebook.com/glubusinessschool

ГУИС–ийн Хүмүүнлэгийн салбар сургуулийн Facebook хаяг: https://www.facebook.com/gluhumanities

ГУИС–ийн ГУСангийн Facebook хаяг: https://www.facebook.com/glfmongolia

ГУИС–ийн Тайваний Төвийн Facebook хаяг: https://www.facebook.com/tec.mongolia

ГУИС-ийн YouTube сувгийн хаяг: https://www.youtube.com/channel/UC4ay_oqi94xyeI_1OdboPhw