tugsult 1
tugsult 2

ГУИС-ийн төгсөгчдийн холбоо нь сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан төрийн бус байгууллага бөгөөд төгсөгчдийн эргэх холбоог сайжруулах, хамтран ажиллах, сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг зорилготой. Салбар сургуулиуд нь дэд төгсөгчдийн холбоотой байж болно.