Тухайн жилийн сургалтын төлбөрийг удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэж баталдаг. Мэдээллийг эндээс авна уу Санхүү, Үйл Ажиллагааны Алба.