Шинээр бакалаврт элсэгчид болон шилжин суралцагчид нь цахим линкээр бүртгүүлж болно:

Шинээр магистрт элсэгчид болон шилжин суралцагчид нь цахим линкээр бүртгүүлж болно: