Ахисан түвшний сургуулийн гадаад оюутнуудын танхимийн хичээл амжилттай эхэллээ.