ГУИС-ийн докторант, магистрантуудын бүтээлийн эмхэтгэл, 2022 (02) хэвлэгдэн гарлаа.